به سيستم امور مشتريان قرارداد مشارکت (BOT) آسياتک و مخابرات استان کهکیلویه و بویراحمد خوش آمديد!                                                                               پنج شنبه, 1397/3/31 ساعت: 12:13:13 PM
بازگشت

 نام مرکزپيش شمارهآدرس مرکز
 لوداب (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3328020033280711مجاز---
 

 مارگون بویر احمد (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3328200033282899مجاز---
 

 پاتاوه (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3345000033459999مجاز---
 

 سی سخت کهکلویه (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3344000033449999مجاز---
 

 باشت (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3262000032629999مجاز---
 

 چرام (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3236000032364999مجاز---
 

 شهيد آرانپور ده دشت (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3226000032279999مجاز---
 

 ديشموك (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3246600032466999مجاز---
 

 امام علي دوگنبدان(گچساران) (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3232000032329999مجاز---
 

 شهيد قندي دوگنبدان (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3222000032239999مجاز---
 

 امام خميني دوگنبدان (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3233000032349999مجاز---
 

 قلعه رئيسي (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3229000032299999مجاز---
 

 بهمئی لیکک (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3282000032829999مجاز---
 

 لنده (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3246000032469999مجاز---
 

 سوق (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3228000032289999مجاز---
 

 سرفاریاب (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3236920032369999مجاز---
 

 بلهزار ياسوج (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3331000033319999مجاز---
 

 امام حسین - فجر (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3334314133343141مجاز---
3334347933343479مجاز---
33344734 33344734 مجاز---
3334403433344034مجاز---
33341304 33341304 مجاز---
3334694933346949مجاز---
3334078833340788مجاز---
3333306033333060مجاز---
3333516333335163مجاز---
33346786 33346786 مجاز---
3334644033346440مجاز---
3334732233347322مجاز---
3334663033346630مجاز---
3333622333336223مجاز---
3334213133342131مجاز---
33337167 33337167 مجاز---
3334707933347079مجاز---
3334005133340051مجاز---
3334128333341283مجاز---
3333986733339867مجاز---
3334031733340317مجاز---
33339430 33339430 مجاز---
3334036533340365مجاز---
3334343533343435مجاز---
3334373533343735مجاز---
3333304033333040مجاز---
3333931433339314مجاز---
3333928933339289مجاز---
3333621133336211مجاز---
33346930 33346930 مجاز---
3333948933339489مجاز---
33344371 33344371 مجاز---
33340798 33340798 مجاز---
33344731 33344731 مجاز---
3334031733340317مجاز---
3334157833341578مجاز---
3334227833342278مجاز---
3334486133344861مجاز---
3334157833341578مجاز---
3334140333341403مجاز---
3334275333342753مجاز---
3334472933344729مجاز---
3333935633339356مجاز---
3333516333335163مجاز---
33339322 33339322 مجاز---
3333937533339375مجاز---
3333938933339389مجاز---
3334005633340056مجاز---
3334085433340854مجاز---
3334558633345586مجاز---
3333400433334004مجاز---
3334557333345573مجاز---
3333767833337678مجاز---
3333529833335298مجاز---
3334663033346630مجاز---
3333937533339375مجاز---
3334167633341676مجاز---
3333938933339389مجاز---
3333622033336220مجاز---
3334492133344921مجاز---
3334367233343672مجاز---
3334128633341286مجاز---
33339402 33339402 مجاز---
3334264333342643 مجاز---
33342080 33342080 مجاز---
33339696 33339696 مجاز---
3334695033346950مجاز---
3334695033346950مجاز---
33347216 33347216 مجاز---
3333933733339337مجاز---
3334522433345224مجاز---
3334129833341298مجاز---
3334736933347369مجاز---
3334129833341298مجاز---
3334728533347285مجاز---
3333716733337167مجاز---
3333945433339454مجاز---
3333213133332131مجاز---
3334600533346005مجاز---
3334600733346007مجاز---
3333381733333817مجاز---
3334264333342643مجاز---
33341969 33341969 مجاز---
3333367033333670مجاز---
33333670 33333670 مجاز---
33341359 33341359 مجاز---
3333937533339375 مجاز---
3334291433342914مجاز---
33339340 33339340 مجاز---
33342643 33342643 مجاز---
33339375 33339375 مجاز---
3334301233343012مجاز---
33343240 33343240 مجاز---
33342207 33342207 مجاز---
33344551 33344551 مجاز---
33339517 33339517 مجاز---
33343189 33343189 مجاز---
 

 فجر یاسوج (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3333000033347368مجاز---
3334737033349999مجاز---
 

 گلستان فجر (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
33242000 33242600 مجاز---
 

 شهدا ياسوج (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3332000033329999مجاز---
 

 سرآب تاوه ياسوج (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3325000033259999مجاز---
 

 وليعصر ياسوج (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3322000033239999مجاز---
 

 ولیعصر – ابوذر (BOT)074
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3324400033244999مجاز---
 

©2007 - 2018 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به آسيا تك است.